ClickCease

מדיניות פרטיות

א. כללי

1. על השימוש באתר www.crownadv.co.il או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו (״האתר״) תחול מדיניות פרטיות כמפורט להלן.

2. להלן יפורטו הנהלים ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וביחס לאיסוף ולשימוש במידע שנמסר על ידי המשתמשים באתר ו/או הנאסף בעת השימוש באתר (״מדיניות הפרטיות.״)

3. בעת השימוש באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, המוצרים ו/או השירותים שביקשת לרכוש שוברים עבורם, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכדומה. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לרבות בעת רישומך לאתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך (זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, לדוגמה העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת ה- IP שממנה פנית ועוד.)

4. מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, כחלק מתהליך השארת פרטים, המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באת ואו מידע אודותך בהזנת פרטי התקשרות דרך האתר או בערוצים נוספים.

5. קראון ו/או מי מטעמו, אינן נושאות בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותך, על ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים ו/או אתרים ו/או סוחרים מקוונים, לרבות אלה המופיעים באתר )כגון בתי עסק המשתתפים במבצעי ההטבות באתר וכיוצא בזה( ואשר אינם בשליטתן. בכל מקרה של ספק, עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו בתי עסק, סוחר, אתר או גוף מסחרי.

6. יודגש, כי הפרטים שתספק ו/או שיאספו, יכול ויאומתו כנגד מידע קיים אודותיך ו/או כנגד מידע דומה שסופק ו/או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו.

 
ב. רישום והשארת פרטים

7. בעת הרישום לאתר יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים אודותיך: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, טלפון ושאלות להכרות עם הפעילות השיווקית שלך.

8. יובהר, כי הפרטים והמידע שתתבקש למסור כוללים מידע הנחוץ במישרין לצורך אספקת השירותים ו/או לרכישת המוצרים והשירותים המופעים באתר ומידע זה מבוקש למטרה זו.

9. יובהר, שמסירת הפרטים והמידע שתתבקש למסור תלויה ברצונך ובהסכמתך, אך ללא מסירת המידע והפרטים האמורים לא לקבל שירות.

 

ג. מאגר מידע

10. המידע שנאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע של קראון . אתה מאשר בזאת העברת המידע אודותיך למאגרי המידע של קראון ,

 

ד. השימוש במידע 

11. השימוש במידע שיתקבל אודותיך עקב שימושך באתר ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין, בין השאר, על מנת:

11.1 לאפשר את שימושך באתר;

11.2 לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;

11.3 לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים באתר;

11.4 לאפשר רכישת מוצרים ו/או שירותים המופיעים באתר, לרבות באמצעות הרכישות הקבוצתיות – וכן פרסום מידע ותכנים;

 

.11.5 להתאים את המודעות ו/או העסקאות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.

12. המידע בו יעשה שימוש יהיה בחלקו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית.

13. בהסכמתך להסכם תנאי השימוש של האתר, הנך מביע את הסכמתך כי יבוצע תיעוד בשרתים באופן אוטומטי של כל המידע שנקלט מן הדפדפן שברשותך ובכלל זאת כתובת ה – IP שלך וכן את כל הדפים בהם ביקרת, וכי תיעוד כאמור יבוצע לצורך:

13.1 יצירת קשר עמך.

13.2 משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך )בין על ידי קראון , בין על ידי חברת האם של קראון ובין על ידי מי מטעמן( באמצעות הדואר האלקטרוני, לרבות הודעות המייל היומי/שבועי, אלא אם תציין בכתב בפני קראון כי אינך מעוניין בכך עוד. באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של קראון בכתובת הדואר האלקטרוני  [email protected]ולבקש להסירך מרשימת התפוצה.

13.3 לאפשר שימוש חוזר ורכישת מוצרים ו/או שירותים חוזרת באתר. 13.4 בכדי למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה באתר.

 

ה. שימוש במידע ומסירתו לצדדים שלישיים

14. קראון וחברת האם של קראון תהיינה רשאיות לחשוף את המידע האישי אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים:

14.1 חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים נדרשת לשם ו/או במסגרת ו/או בקשר לאספקת השירותים. יש להדגיש, כי אלא אם נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה סופק;

14.2 כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי.

14.3 במקרה של מחלוקת משפטית שתחייב את חשיפת פרטיך.

14.4 במקרה בו ימצא, כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש או הינן מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.

14.5 במקרה שבו קראון ו/או חברת האם של קראון תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות הפרטיות.

 

Cookies .ו

15. האתר יכול וישתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

16. דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת .Cookies אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

ז. פרסומות של צדדים שלישיים

17. ייתכן וקראון ו/או חברת האם של קראון , תתיר לחברות אחרות לפרסם את מוצריהן/שירותיהן באתר. המודעות אלה מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה- Cookies מאפשרות להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות פרטיות זו.

 

ח. אבטחת מידע

18. באתר מיושמות מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך, אין התחייבות שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהן (ובלבד שננקטו אמצעים סבירים למנוע אותן.)

 

ט. זכות לעיין במידע

19. לידיעתך, על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א1981- (״חוק הגנת הפרטיות,״) כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

20. לידיעתך, בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, הנך זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

 

י. פניות בקשר לאמור במדיניות פרטיות זו

פניות בקשר לאמור במדיניות פרטיות זו, ניתן להפנות למחלקת שירות הלקוחות של קראון בכתובת הדואר האלקטרוני [email protected]

 

יא. שינויים במדיניות הפרטיות

21. מדיניות הפרטיות של האתר יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו תשתנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו נעשה שימוש במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, תיודע על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה באתר תחת הקישור "מדיניות פרטיות" או שם דומה.

כמה שאלות שיעזרו לנו להכיר אותך טוב יותר

דילוג לתוכן