ClickCease

תקנון – קראון

  1. מבוא

1.1. ברוכים הבאים לאתר של קראון (להלן: “החברה”).

השימוש באתר וכלל השירותים הכלולים בו (להלן: “המערכת”) יחולו בין קראון לבין כל אדם, חברה, שותפות ו/או כל ישות משפטית אחרת, אשר מבקשת לעשות שימוש במערכת (להלן: “משתמש”). תנאי השימוש חלים ומסדירים את גישתו של המשתמש ואת שימושו בשירותים. אנא קרא בקפידה את תנאי השימוש הללו לפני שתמשיך בהפעלת המערכת. תנאי שימוש אלו נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והאמור בהם מתייחס לשני המינים ויש לקרוא אותם ככאלה.

1.2. השימוש באתר האינטרנט www.crown-adv.co.il (להלן: “האתר”) לרבות התכנים והשירותים המוצעים בו וכל חלק מהם (ביחד ולחוד, להלן: “השירותים”), כפופים לתנאי שימוש אלה (“תנאי השימוש” ו/או “הסכם זה”). על-ידי גלישה, הורדה, שימוש ו/או רישום בשירותים ו/או כל פעולה אחרת בשירותים הנך (“אתה”) מתחייב, כי קראת וקיבלת על עצמך את תנאי השימוש וכי הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה. לכן, אם אינך מסכים עם תנאי מתנאי השימוש, אנא חדל באופן מיידי לעשות כל שימוש באתר ובשירותים המוענקים במסגרתו.

1.3. תנאי השימוש בשירותים עשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה מראש. במקרה של עדכון תנאי השימוש, החברה תעדכן את מועד העדכון, המצוין בפתח תקנון זה.

1.4. למעט אם צוין אחרת במפורש, כל רכיב ו/או תכונות חדשות שמרחיבות או משפרות את השירותים הנוכחיים, לרבות אך מבלי להגביל, עדכוני גרסה, יהיו כפופים לתנאי שימוש אלו. החברה רשאית לשנות, להשעות או להפסיק כל היבט של השירותים בכל עת, מבלי לתת התראה כלשהי למשתמש. למען הסר ספק, החברה יכולה להטיל הגבלות על תכונות ושירותים מסוימים או להגביל את הגישה לחלקים או לכלל השירותים ללא כל הודעה מוקדמת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

  1. רישיון

2.1. בכפוף לתנאי השימוש, החברה תעניק רישיון מוגבל בזמן, הניתן לביטול (על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה), אשר אינו בלעדי, בלתי ניתן להעברה, ללא זכות מתן רישיונות משנה, לעשות שימוש אישי ולא מסחרי בשירותים, המפורטים בתקנון זה ובהתאם לתנאים האמורים בתקנון זה.

2.2. השירותים והמידע המפורט בשירותים פתוחים לשימושך במצבם כפי שהם. החברה אינה ערבה לכך שהפונקציות הכלולות בשירותים, או כל חומר או תכנים, אשר כלולים בו, תהיינה רציפות או נטולות שגיאות, שהפגמים יתוקנו, או כי שירות או שרתים או קבצים שהמערכת עושה בהם שימוש הינם נקיים מווירוסים ו/או מהתקפות DDOS ו/או אחרות.

2.3. החברה שומרת לעצמה את כל הזכויות שלא הוענקו במפורש בתנאי שימוש אלו.

  1. תנאי השירות

3.1. השירותים מכילים מידע מסוגים שונים שעשוי להשתנות מעת לעת. הנך נותן את הסכמתך, כי ייאסף ויישמר מידע שלך שהוא מידע פרטי, כמפורט במדיניות הפרטיות שלנו.

3.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את השירותים מעת לעת, בכל דרך שהיא, לרבות שינויי תוכן ו/או עיצוב, הוספת אפשרויות שימוש, הסרתן ו/או הסרת קישורים וכן כל שינוי אחר וכל זאת ללא כל צורך בהודעה מראש. כל שינוי כאמור ייכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר החברה, ולא תהיה לך כל טענה כלפי החברה בקשר לכך.

3.3. החשבון שלך: על מנת להקל על מתן השירותים, אנו מאפשרים לך להיכנס באמצעות זיהוי משתמש אשר יזכור אותך גם בכניסות הבאות לשירות. מוסכם בזאת, כי הנך האחראי הבלעדי לכל פעולה אשר מתבצעת תחת זיהוי המשתמש שלך ולכל תוצאה הנובעת מכישלונך לספק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים במסגרת הליך הרישום, ולכל שימוש או שימוש לרעה בחשבונך כתוצאה מהעברת הפרטים שלך למישהו אחר.

3.4. שירות לקוחות: שירות הלקוחות שלנו עומד לרשותך בטלפון 052-6383-641, ובמייל – [email protected]

  1. הגבלות ואיסורים

4.1. אין לעשות שימוש בשירותים תוך נטילת זהות בדויה או התחזות לאדם אחר.

4.2. אין לעשות בשירות כל שימוש בלתי חוקי או שימוש למטרה בלתי חוקית או לעודד אחר לעשות שימוש בלתי חוקי בשימוש או כל פעילות אחרת בניגוד לכל דין. אין לעשות בשירות כל שימוש פוגעני ו/או מזיק לחברה ו/או לכל צד שלישי אחר ובכלל זה אין לעשות שימוש בכל נוזקה, רוגלה או וירוס, העלולים לפגוע במתן השירותים.

4.3. יש להימנע מפגיעה כלשהיא במתן השירותים, בעיצוב, בתכנים ו/או בקישורים הנמצאים באתר, לרבות בדרך של שידור תוכנות או קבצים מזיקים או זדוניים לרבות וירוסים תוכנות נוזקה ו/או תוכנות ריגול או כל מידע או תוכנה שעלולים לפגוע או להזיק לאופן מתן השירותים ו/או למשתמשים אחרים ו/או לפגוע באפשרות השימוש בשירותים לרבות בדרך של שינוי, זיוף או מחיקה של מידע.

4.4. חל איסור מפורש על הכנסת כל שינוי בשירות, תכניו ו/או טכנולוגיה שבה נעשה שימוש במסגרתו. הנך מסכים, כי אין לך את הזכות לבחון, להציג או לשנות כל חלק לרבות קוד המקור של השירותים ו/או האתר.

4.5. חל איסור על העתקה בכל דרך לרבות שעתוק, העתקה ישירה ו/או עקיפה, שכפול וכו’ של תכנים המופיעים בשירות בין שנמסרו על ידי החברה ובין המופיעים בקישורים הכלולים בשירותים, וכן חל איסור לבצע כל העתקה ישירה ו/או עקיפה של כל טכנולוגיה שבה נעשה שימוש במסגרת השירותים.

 

  1. 5. קניין רוחני

 

5.1. כל המידע הכלול באתר ובשירותים מוגן בזכויות יוצרים ונמצא בבעלותה ובשליטתה הבלעדית של החברה ו/או חברות הקשורות לה.

 

5.2. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכן המוצג בו, הכוללות, בין היתר ומבלי לגרוע מזכויות החברה, תוכנות, פלטפורמות, אלגוריתמים, טכנולוגיה, עיצוב, מדגמים, סימני מסחר, מידע, שירותים, טקסט, קבצים, קטעי וידאו, תמונות, סאונד ומוזיקה, זרימת המשתמש וכל תוכן קנייני אחר ו/או שיפורים או יצירות נגזרות של אלה הינם קניינה של החברה.

 

5.3. משמעות המונח “זכויות קניין רוחני” כוללת, בין אם הן רשומות או לא, זכויות יוצרים, לרבות ומבלי לגרוע, זכויות ביצירות כתובות, מצולמות ומוקלטות, סימני מסחר, סימני שירות, שמות מתחם, לוגואים, שמות מסחריים, מוניטין, סודות מסחריים, זכויות המקבילות לאלה המוזכרות לעיל וכל זכות קניינית אחרת הקשורה בקניין לא מוחשי, פיצולים, המשכים, הארכות, חידושים ורישום מחדש של כל זכות מהזכויות המוזכרות לעיל, בין אם קיימים היום או שיוגשו, יירשמו ו/או יתקבלו בעתיד.

 

5.4. הנך מסכים ומודע לכך כי לחברה הזכות המלאה, בכל זמן בו תחפוץ ומכל סיבה שהיא או ללא סיבה כלל, לעצב מחדש, לשנות את הסדר, המבנה והמפרט, המאפיינים וכל רכיב ו/או אספקט אחר של האתר או כל חלק ממנו. אין בתנאי שימוש אלה ו/או בדבר כלשהו הרשום באתר כדי להוות העברה ו/או מתן זכויות כלשהן בנוגע לזכויות קניין רוחני בחלק כלשהו באתר. אין בהוראות תנאי שימוש אלה או במתן האפשרות לביצוע פעולות כלשהן באתר, לרבות השימוש במידע הכלול בו, כדי להוות העברה ו/או מתן זכויות כלשהן (ואף לא במשתמע) בנוגע לזכויות קניין כלשהן, לרבות זכויות קניין רוחני, בחלק כלשהו באתר.

 

  1. 6. מדיניות פרטיות

 

קראון מכבדת את פרטיות המשתמש באתר. לעיון במדיניות הפרטיות של החברה יש להיכנס למדיניות הפרטיות באתר.

 

  1. 7. תוכן של גורמים שלישיים

 

7.1. חלק מהתוכן והחומרים הזמינים בשירות עשויים להיות מסופקים מטעם צדדים שלישיים.

 

7.2. כל הדעות, ההצהרות, העצות, המידע, השירותים, ההצעות, והתוכן המוצגים בשירות מטעם ו/או שמקורם בצדדים שלישיים, כולל בין היתר טקסטים, תמונות, ציורים וקטעי וידאו, שייכים ליוצרם ו/או בעל הרישיון לפרסם אותם ואינם בהכרח מייצגים את עמדות קראון.

 

7.3. קראון אינה מפרסמת ו/או מקדמת ו/או ממליצה עליהם בדרך כלשהי; ואינה בודקת אותם אלא רק משמשת כפלטפורמה להצגתם וריכוזם במקום אחד. יתר על כן, ככל שהאתר מכיל או יכיל קישורים לאתרים חיצוניים, קראון אינה שולטת בזמינותם ותכנם של קישורים אלו, כל שאלה ובעיה בכל עניין הנוגע לקישורים אלו יש לברר במישרין מול הצד השלישי.

 

7.4. במידה ותבחר להתחבר לקישור שפורסם ע”י צד ג’ הנך מאשר שפעולה זו הינה על אחריותך בלבד.

 

  1. 8. הגבלת אחריות

 

8.1. השירות מועמד לרשותך במצבו כפי שהוא וללא אחריות או אבטחה מכל סוג שהוא.

 

8.2. קראון לא תהיה אחראית לתקלות או שיבושים במתן שירותים (לרשת האינטרנט או בקווי התקשורת), פגיעה בנגישות או עם הפרעה, פגם או תקלה או כל גורם מזיק אחר.

 

8.3.  קראון תעשה מאמץ, אך אינה יכולה להתחייב, כי השרתים שעליהם יימצא האתר יהיו נקיים בכל עת מווירוסים ו/או כל גורם מזיק אחר. יובהר שהשימוש באתר עלול לחשוף אותך לסכנות הכרוכות בשימוש באפליקציות ו/או בגלישה באינטרנט ובכלל זאת חדירה למחשב, וירוסים, תכנות זדונות וכדומה.

 

8.4. הנך מוותר בזאת על כל טענה, דרישה ותביעה בקשר עם מתן השירותים לרבות בקשר עם השימוש באתר, אספקתם ו/או אי אספקתם. יובהר שבשום מקרה קראון והגורמים הקשורים אליה ללא יוצא מן הכלל לא יישאו באחריות כלפיך או כלפי כל אחר בכל עילה שהיא ובגין כל נזק שהוא הנובעים או הקשורים בכל דרך שהיא בשירותים לרבות בכל הקשור לשימושך בו או הסתמכותך עליו זאת אף אם קראון ידעה או הייתה יכולה לדעת על האפשרות שייגרמו נזקים כאמור.

 

8.5. קראון לא תהיה אחראית לכל נזק לרכוש שלך או של כל צד שלישי אחר בקשר עם השימוש בשירות לרבות השפעת תכנים על משתמש כלשהו ו/או צד שלישי כלשהו ו/או השפעת השירות על התוכנה, החומרה ו/או ציוד הקצה שבו נעשה השימוש.

 

  1. 9. תרופות

 

9.1. הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל”א-1970 יחולו בגין הפרת הוראות תקנון זה.

 

9.2. מבלי לגרוע מכל זכות או תרופה אחרות או נוספות על פי כל דין ו/או תנאי התקנון, קראון שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שתהא ובכל עת שבה תחפוץ בכך, להגביל ו/או לחסום את גישתך לשירות ו/או למנוע ממך את האפשרות לעשות בו שימוש ו/או בכל חלק ממנו, כולל בין היתר בשל סיבה ו/או תקלה טכנית ו/או הפרה של תנאי תקנון זה.

 

9.3. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של קראון להפנות כל עניין הנוגע לתנאי השימוש או השירות להכרעת כל ערכאה מוסמכת בכל עת ועל פי שיקול דעתה ובכפוף לסעיף 10 להלן.

 

  1. 10. כללי

 

10.1. סמכויות שיפוט והדין החל

 

בכל סכסוך יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט בכל עניין הנוגע לשימוש בשירות יהיה בבתי משפט המוסמכים על פי דין במחוז תל אביב בלבד. אם ייקבע על ידי ערכאה מוסמכת שחלק כלשהו מתנאי התקנון אינו תקף או שאינו בר אכיפה, לא יהיה בכך כדי לפגוע בתוקפם של יתר תנאי התקנון, ומלבד אותו חלק שנקבע שאינו תקף או שאינו בר אכיפה, תבואנה הוראות תקפות ואכיפות הקרובות בתכנן, מטרתן ותוצאותיהן ככל האפשר לחלק שלגביו נקבע כאמור.

 

10.2. תקנון זה ממצה את מערכת היחסים בין קראון לבין המשתמשים באתר ועל כן הם התנאים היחידים והמלאים שחלים בין המשתמש לבין קראון בכל נושא הנוגע לקבלת השירותים, לרבות לשימושך באתר ו/או למתן שירותים באמצעותם. אין בעצם תשדורת מידע באמצעות האתר משום יצירת כל קשר חוזי בין המשתמש לבין קראון, אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים במפורש בתנאי שימוש אלה.

 

10.3. קראון רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להעביר כל זכות מזכויותיה (ו/או כל חובה מחובותיה ככל שקיימות) בשלמות או באופן חלקי לכל צד שלישי אחר בלא צורך באישור כלשהו ממקבל השירות ובלי שתהיה חייבת לפרסם את הדבר וזאת בכפוף לשמירה על זכויות המשתמש בשירות (ככל שקיימות) כפי שהיו עובר להעברה כאמור.

 

10.4. שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה, שיהוי ו/או עיכוב מצידה של קראון בהפעלת זכות מזכויותיה על פי תקנון זה ו/או על פי כל דין לא ייחשבו לוויתור על זכות, עיכוב ו/או הימנעות מפעולה כנ”ל לא יהא הימנעות ו/או העיכוב כנ”ל בנוגע להפעלת זכות מזכויותיה.

 

10.5. האם בתנאי שימוש תנאים מיוחדים לגופים ו/או תנאי קבלת השירות, תקנון או כל תנאי אחר המיועד לגופים, כמשפט, או לאזרחי ישראל או לגורם מסוים אחר יכלול את תנאי השימוש האלה באופן מותאם.

 

כמה שאלות שיעזרו לנו להכיר אותך טוב יותר

דילוג לתוכן